De mediators van Mediation Vechtdal beschikken samen over een gereedschapskist met een keur aan prachtige gereedschappen, die stuk voor stuk kunnen helpen bij het herkennen, beheersbaar maken en oplossen van conflicten, zoals:

Mediation

Team-
mediation

Begeleiding
conflict-
gevoelige
trajecten

Gespreks-
begeleiding

Neutrale
(dag-)
voorzitter

Mediators-
proposal

Bindend en
niet-bindend
advies

Conflict-
advisering

Mediation

Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van een onafhankelijke en neutrale persoon: de mediator. Bij mediation ga je zelf aan de slag om een oplossing te vinden voor het conflict, waarbij vooral vanuit belangen gezocht wordt naar een gezamenlijk gedragen, optimale oplossing.

De mediator is de onpartijdige gespreksleider die de deelnemers in dat proces begeleidt. De belangrijkste kenmerken van mediation zijn:

  • Vrijwilligheid en autonomie bij de deelnemers
  • Neutraliteit en onpartijdigheid bij de mediator
  • Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Partijen sluiten daartoe een mediationovereenkomst conform de regels van de MfN. Zie ook de pagina mediation.

Team-mediation

Wanneer er sprake is van een conflict binnen een groep mensen is team-mediation een geschikt instrument. Hierbij gelden dezelfde spelregels als bij een gewone mediation alleen het aantal deelnemers is groter.

Indien de groepsgrootte en/of de problematiek daarom vraagt kan naast de mediator een co-mediator aangesteld worden.

Begeleiding conflictgevoelige trajecten

Mediators zijn niet alleen goed in het begeleiden bij oplossen van conflicten, ze zijn ook goed inzetbaar in die gevallen waarin je bij voorbaat al weet dat door de gevoeligheid van de kwestie conflicten op de loer liggen.

Bij reorganisaties, verplaatsing van bedrijven, het realiseren van een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld, kan een mediator – door het als onafhankelijk voorzitter begeleiden van informatiebijeenkomsten – zorgen dat de belangen die medewerkers of burgers hebben vooraf helder zijn, zodat dit bij de planvorming meegewogen kan worden. Op deze manier kan de inzet van een mediator zorgen dat er achteraf minder problemen komen.

Gespreksbegeleiding

Dit betreft een informele vorm van begeleiding van één of beide partijen – of van een team – in een gesprek over het (dreigende) conflict zonder dat de situatie te beladen of te formeel wordt gemaakt.

Het doel is om de sfeer licht te houden en ervoor te zorgen dat er goed naar elkaar geluisterd wordt, waarbij er over en weer een bereidheid is om de eigen aannames onder de loep te nemen.

Neutrale (dag-)voorzitter

Als onafhankelijk voorzitter kunnen wij een bijeenkomst of vergadering op neutrale wijze begeleiden, waarbij onder onze regie de deelnemers op constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan, zodat zij de doelen die zij (ooit) met elkaar hebben gesteld zoveel mogelijk bereiken.

Wij kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden bij vergaderingen die langdurig en/of moeizaam verlopen of waar behoefte is aan een extern persoon die los staat van de organisatie.

Mediatorsproposal

Indien de onderhandelingen in een mediation vastlopen en de mediator de indruk heeft dat partijen toch graag een regeling willen treffen, dan kan de mediator vrijblijvend – en als beide partijen dat willen – een mediatorsproposal doen.

Soms is dat net het duwtje dat partijen nodig hebben om alsnog tot een oplossing te komen. Het verschil met niet-bindend advies (zie hierna) is dat het mediatorsproposal wat meer voortborduurt op de al gevoerde onderhandelingen en wat informeler is dan een niet-bindend advies.

Bindend en niet-bindend advies

Wij hebben in al die jaren dat wij werkzaam zijn vele oplossingen voorbij zien komen. Wij beschikken ook over de nodige juridische kennis. Onze ervaring gecombineerd met onze kennis maakt dat wij goed in staat zijn een advies te geven over wat in onze ogen redelijk en billijk zou zijn.

Partijen kunnen ons vragen een dergelijk advies te geven. Dat advies kan bindend zijn; dat betekent dat alle partijen zich op voorhand committeren aan de uitkomst van het advies en toezeggen dat advies na te zullen komen. Dat advies kan ook niet-bindend zijn; het hoeft dan niet opgevolgd te worden, maar het kan partijen wel helpen bij het alsnog samen tot een oplossing komen. Een bindend of niet-bindend advies kan ook gevraagd worden na afloop van een mediationtraject indien partijen onverhoopt in dat traject niet samen tot een oplossing zijn gekomen.

Voorwaarde bij het geven van bindend of niet-bindend advies is dat alle betrokken partijen dit moeten willen en ook op voorhand samen beslissen of het advies bindend moet zijn of niet. Daartoe tekenen zij van tevoren een overeenkomst.

Conflictadvisering

Dit is een verzamelbegrip voor diverse vormen van advisering rondom een (dreigend) conflict of ter voorkoming van een conflict. Te denken valt aan:

  • het opzetten van een conflictmanagementsysteem (hoe wil een organisatie in het algemeen omgaan met conflicten)
  • advies hoe in een concrete situatie om te gaan met een dreigend conflict of ter voorkoming van een conflict
  • een analyse van een al bestaand conflict, waarna vervolgens een advies volgt m.b.t. de vraag welk middel (welk gereedschap) het meest geschikt kan zijn om tot een oplossing van het conflict te komen
  • advisering en coaching van één van de partijen in een conflict, eventueel op de achtergrond, met als doel een verdere escalatie te voorkomen en een oplossing te bevorderen.